ව්‍යවස්ථා අර්ථ නිරූපන ගැනීම මෙම ගැටළුවට විසඳුමක් නොවේ (VIDEO)

Video May 28, 2020

Ada Derana News | 20.05.20

ව්‍යවස්ථා අර්ථනිරූපන ගැනීම මෙම ගැටළුවට විසඳුමක් නොවේ...

ව්‍යවස්ථා අර්ථනිරූපන ගැනීම මෙම ගැටළුවට විසඳුමක් නොවේ... Video Credit : #AdaDerana News | 20.05.20

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Wednesday, May 20, 2020