"වාද පිටිය"‍ අද රාත්‍රී 10.30 සිට TV Derana නාලිකාවෙන‍්...

Breaking News Jun 09, 2020

අද (09) රාත්‍රී 10.30 සිට TV Derana නාලිකාව විසින් සජිවීව විකාශය කරන "වාද පිටිය" වැඩසටහන තුළින් ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඔබ හමුවට....