තිබුණු පාර්ලිමේන්තුව ගැන විශ්වාසයක් කාටද මේ රටේ තියෙන්නේ (VIDEO)

Video May 25, 2020

සමහරු මං දැක්කා කතා කරනවා, මේ 70, (7) වෙනි වගන්තිය අනුව ජනාධිපතිවරයාට හදිසි අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න පුළුවන් කියලා....

එහෙම ජනාධිපතිතුමාට හැඟෙන විදිහට හදිසි අවස්ථාවක් රටේ තියෙනවයි කියලා හිතුවට ඒක මේ රටේ නීතිය නෙවෙයි...

ජනාධිපතිතුමා හිතපු එක නීතියක් වෙන්න එපැයි...

මහජන දිනය - (2020-05-13) | Rupavahini

මහජන දිනය - (2020-05-13) | Rupavahini

සමහරු මං දැක්කා කතා කරනවා, මේ 70, (7) වෙනි වගන්තිය අනුව ජනාධිපතිවරයාට හදිසි අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න පුළුවන් කියලා.... එහෙම ජනාධිපතිතුමාට හැඟෙන විදිහට හදිසි අවස්ථාවක් රටේ තියෙනවයි කියලා හිතුවට ඒක මේ රටේ නීතිය නෙවෙයි... ජනාධිපතිතුමා හිතපු එක නීතියක් වෙන්න එපැයි... මහජන දිනය - (2020-05-13) | Rupavahini 📺 #Wijeyadasarajapakshe #Rupavahini #MahajanaDinaya #Discussion #WRSM #SriLanka

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Friday, May 15, 2020