"සුභාරතී" සජීවී සංවාද මණ්ඩපය

Video May 26, 2020

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලියේ "ස්වදේශීය සේවය" තුලින් 2020 මැයි මස (18) වන දින විකාශය කරන ලද "සුභාරතී" සජීවී සංවාද මණ්ඩපය....

SLBC

Posted by Sinhala National Service on Sunday, May 17, 2020