රෝහල් වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල පරිහරණයට පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ (PPE) ප්‍රදානය කෙරේ...

News Apr 09, 2020

COVID-19 (කොරෝනා) වෛරස තත්වය මැඩපැවැත්වීමේ කාලය තුල රෝහල් වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට පරිහරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුව ආවරණ (Face Mask), ඇස් ආවරණ (Eye Mask), පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ කට්ටල (PPE- Personal Protective Equipment), දෙඅත් ආවරණ  (Hand Gloves), දෑත් විෂබීජහරණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා  විෂබීජනාශක දියර (Hand Sanitizer) ඇතුළු විශාල වෛද්‍ය උපකරණ කට්ටල ප්‍රමාණයක් ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමන් විසින් අද දහවල් (09) සෞඛ්‍ය  හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් මහත්මිය වෙත ප්‍රදානය කරනු  ලැබුවා. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී.