"පින්බර උදෑසනක්"‍හෙට උදෑසන 7.30 සිට බෞද්ධයා නාලිකාවෙන‍්...

Breaking News Jun 08, 2020

හෙට (09) උදේ 7.30 සිට බෞද්ධයා නාලිකාව විසින් සජිවීව විකාශය කරන "පින්බර උදෑසනක්" වැඩසටහන තුළින් මා ඔබ හමුවට....