පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කෙරුවේ රටට අහිතකර දේවල් සිද්ධ කරන්න (VIDEO)

Video May 25, 2020

පාර්ලිමේන්තුවක් පිළුණු වෙච්ච එකක්ද, රටට වැඩදායක එකක්ද කියන එක තීන්දු කරන්න ඕනේ ඒකෙ ඇතුලේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මූණ දිහා බලලාවත් පක්ෂ දිහා බලලාවත් නෙමෙයි.....

ඒගොල්ලන් කරපු ක්‍රියාදාමය,වැඩ පිළිවෙල අනුව තමයි ඒක කරන්න ඕනේ...

ඒ නිසා පසුගිය කාලයේ දිගින් දිගටම පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කෙරුවේ රටට අහිතකර දේවල් සිද්ධ කරන්න...

රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini

රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini

පාර්ලිමේන්තුවක් පිළුණු වෙච්ච එකක්ද, රටට වැඩදායක එකක්ද කියන එක තීන්දු කරන්න ඕනේ ඒකෙ ඇතුලේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මූණ දිහා බලලාවත් පක්ෂ දිහා බලලාවත් නෙමෙයි..... ඒගොල්ලන් කරපු ක්‍රියාදාමය,වැඩ පිළිවෙල අනුව තමයි ඒක කරන්න ඕනේ... ඒ නිසා පසුගිය කාලයේ දිගින් දිගටම පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කෙරුවේ රටට අහිතකර දේවල් සිද්ධ කරන්න... රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini 📺 #Wijeyadasarajapakshe #Swarnavahini #RathuIra #Discussion #WRSM #SriLanka

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Monday, May 11, 2020