ඔය පාර්ලිමේන්තුව කරපු එක හොඳ වැඩක් කියන්න (VIDEO)

Video May 28, 2020

රටේ ආරක්ෂාව ගැන වග කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙනවානම් මං  හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කලින් එතුමා ඒක ස්වෙච්ඡාවෙන්  ඉදිරිපත් කරලා කැඳවනවා....                                                                                                                            

දැන් එහෙම පාර්ලිමේන්තුවක් අපිට තිබුණද....

සහරාන් මේ රට පුපුරවනවා කියලා මාස තිහකට කලින්  කියද්දි කියපු මිනිහට තඩිබාපු ආණ්ඩුව, තඩිබාපු පාර්ලිමේන්තුව ඕක කැඳවන්නේ මොකටද...

Derana 360°- (2020-05-19) | TV Derana

Derana 360°- (2020-05-19) | TV Derana

රටේ ආරක්ෂාව ගැන වග කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙනවානම් මං හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කලින් එතුමා ඒක ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් කරලා කැඳවනවා.... දැන් එහෙම පාර්ලිමේන්තුවක් අපිට තිබුණද.... සහරාන් මේ රට පුපුරවනවා කියලා මාස තිහකට කලින් කියද්දි කියපු මිනිහට තඩිබාපු ආණ්ඩුව, තඩිබාපු පාර්ලිමේන්තුව ඕක කැඳවන්නේ මොකටද... Derana 360°- (2020-05-19) | TV Derana 📺 #Wijeyadasarajapakshe #TVDerana #Derna360°#Discussion #WRSM #lka

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Friday, May 22, 2020