ඔබ නොදත්,ඔබෙන් සැඟවූ අඳුරු කතාව (VIDEO)

Video Apr 16, 2020

තර්ජන මැද, අපහාස මැද, තම තනතුරුවලින් ඉවත් කරන බව කියමින් කල බලකිරීම්  මැද යටපත් කර ගත නොහැකිවූ සත්‍ය, රටම ගිලා ගන්නට සැරසෙන රුදුරු අන්තවාදය  පිලිබඳ, රටේ සැබෑ අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන්, රටේ නායකයින් අතකොලු කල අන්තවාදයට  එරෙහිව, තම දේශපාලන පක්ශ්වලට පෙර රටම පෙරටු කොට ගත් වීර්ය.

බහුතරයක් දේශපාලනඥයන්ට කෙලින් කතා කල නොහැකි, අන්තවාදී දේශපාලන කඳවුරුවල අතකොලු බවට පත් පාලකයින්ට එරෙහිව රට වෙනුවෙන් අවදි වූ ඒ හඬ පිළිබඳව 2020 මාර්තු මස 08 වන දින හිරු TV තුළින් විකාශය අයුරු...

ශ්‍රී ලංකාව මුස්ලිම් රාජ්‍යක් බවට පත් කිරීමේ සැලැස්මක් ගැන විජේදාසගෙන් හෙළිදරව්වක්

ඔබ නොදත්, ඔබෙන් සැඟවූ අඳුරු කතාව. තර්ජන මැද, අපහාස මැද, තම තනතුරුවලින් ඉවත් කරන බව කියමින් කල බලකිරීම් මැද යටපත් කර ගත නොහැකිවූ සත්‍ය, රටම ගිලා ගන්නට සැරසෙන රුදුරැ අන්තවාදය පිලිබඳ, රටේ සැබෑ අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන්, රටේ නායකයින් අතකොලු කල අන්තවාදයට එරෙහිව, තම දේශපාලන පක්ශ්වලට පෙර රටම පෙරටු කොට ගත් වීර්ය. බහුතරයක් දේශපාලනඥයන්ට කෙලින් කතා කල නොහැකි, අන්තවාදී දේශපාලන කඳවුරුවල අතකොලු බවට පත් පාලකයින්ට එරෙහිව රට වෙනුවෙන් අවදි වූ හඬ,,

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Saturday, March 7, 2020