මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව අනුව කිසිම අර්බුදයක් නැහැ (VIDEO)

Video May 04, 2020

දැන් එතකොට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ නැති වෙනකොට චෝදනාවක් එනවා ව්‍යවස්ථා අර්බුදයක් තියෙනවලු...

ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න ඕනෙලු...

මොකක්ද තියෙන ව්‍යවස්ථා අර්බුදය ?

මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව අනුව කිසිම අර්බුදයක් නැහැ...

රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini

රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini

දැන් එතකොට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ නැති වෙනකොට චෝදනාවක් එනවා ව්‍යවස්ථා අර්බුදයක් තියෙනවලු... ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න ඕනෙලු, මොකක්ද තියෙන ව්‍යවස්ථා අර්බුදය ? මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව අනුව කිසිම අර්බුදයක් නැහැ... රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini 📺 #Wijeyadasarajapakshe #Swarnavahini #RathuIra #Discussion #WRSM #SriLanka

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Saturday, May 2, 2020