මැතිවරණයට නව දිනයක් නියම කිරීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පැහැර හැර තිබෙනවා (VIDEO)

Video Apr 18, 2020

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන ලද දිනයේ සිට මාස තුනක කාල සීමාව නොඉක්මවන දිනයක කල් දමනු ලබන මැතිවරණ දිනය සඳහන් නොකිරීම මගින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආණ්ඩුක්‍රම ‍ව්‍යවස්ථාව සහ ව්‍යවස්ථාපිත නීති මගින් පැවරී ඇති යුතුකම් සහ වගකීම් ඉටු කිරීම පැහැර හැර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ගරු සභාපති තුමන් සහ අනෙකුත් ගරු සාමාජිකයින් වෙත ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා යොමු කරන ලද ලිපිය පිළිබඳව විද්‍යුත් මාධ්‍ය තුළින් විකාශය කළ අයුරු.

Ada Derana News | 20.04.17

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන ලද දිනයේ සිට මාස තුනක කාල සීමාව නොඉක්මවන දිනයක කල් දමනු ලබන මැතිවරණ දිනය සඳහන් නොකිරීම මගින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ව්‍යවස්ථාපිත නීති මගින් පැවරී ඇති යුතුකම් සහ වගකීම් ඉටු කිරීම පැහැර හැර තිබෙනවා. Video Credit : #AdaDeranaNews | 20.04.17

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Friday, April 17, 2020
Sirasa News 1st | 20.04.17

මැතිවරණයට නව දිනයක් නියම කිරීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පැහැර හැර තිබෙනවා.... Video Credit : #Sirasa News 1st | 20.04.17

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Friday, April 17, 2020