කොරෝනාව නිසා දැන් තියෙන නීතියක් යටපත් කරන්න උවමනාවක් නැහැ (VIDEO)

Video May 26, 2020

දැන් තියෙන නීතියක් යටපත් කරන්න මේ කොරෝනාව නිසා කිසිම උවමනාවක් නැහැ...     අලුතින් නීතියක් ගේන්න උවමනාවක් නැහැ  තියෙන නීතිය ප්‍රමාණවත්...                           මේකෙදි නීති ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අපිට මේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ගැටළුවක් වගේ පේන්න පුළුවන්... මොකද මාස තුනේ කාල සීමාව ජනාධිපතිට තියෙනවා, කොමිසමට බලය තියෙනවා කල් දාන්න... (රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini )

රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini

දැන් තියෙන නීතියක් යටපත් කරන්න මේ කොරෝනාව නිසා කිසිම උවමනාවක් නැහැ... අලුතින් නීතියක් ගේන්න උවමනාවක් නැහැ තියෙන නීතිය ප්‍රමාණවත්... මේකෙදි නීති ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අපිට මේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ගැටළුවක් වගේ පේන්න පුළුවන්... මොකද මාස තුනේ කාල සීමාව ජනාධිපතිට තියෙනවා, කොමිසමට බලය තියෙනවා කල් දාන්න... රතු ඉර - (2020-05-01) | Swarnavahini 📺 #Wijeyadasarajapakshe #Swarnavahini #RathuIra #Discussion #WRSM #SriLanka

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Wednesday, May 20, 2020