කොරෝනා වසංගතය සහ එහි බලපෑම් (VIDEO)

Video May 25, 2020

"කොරෝනා වසංගතය සහ එහි බලපෑම්" යන මාතෘකාව පදනම් කරගෙන විවිධ පැතිකඩයන් ඔස්සේ විමර්ශනශීලිව "Talk with ExpaTs" සමාජ මාධ්‍ය කණ්ඩායම විසින් සිදු කල අන්තර්ජාල සංවාදයට සහභාගී වෙමින් දැක්වූ අදහස්....

"කොරෝනා වසංගතය සහ එහි බලපෑම්" අන්තර්ජාල සංවාදය...

"කොරෝනා වසංගතය සහ එහි බලපෑම්" යන මාතෘකාව පදනම් කරගෙන විවිධ පැතිකඩයන් ඔස්සේ විමර්ශනශීලිව "Talk with ExpaTs" සමාජ මාධ්‍ය කණ්ඩායම විසින් සිදු කල අන්තර්ජාල සංවාදයට සහභාගී වෙමින් දැක්වූ අදහස්.... #WijeyadasaRajapakshe #TogetherWeCan #COVID19 #CoronaVirus #SriLanka

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Wednesday, May 6, 2020