ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් ලබා ගැනීමේ බලය ජනාධිපතිට ලබා දීලා තිබෙන්නේ කාලපරාසයන් දෙකක් සම්බන්ධවයි (VIDEO)

Video May 04, 2020

Sirasa News 1st | 20.05.01

Sirasa News 1st | 20.05.01

ඒකාබද්ධ අරමුදලෙන් මුදල් ලබා ගැනීමේ බලය ජනාධිපතිට ලබා දීලා තිබෙන්නේ කාලපරාසයන් දෙකක් සම්බන්ධවයි... Video Credit : #Sirasa News 1st | 20.05.01

Posted by Wijeyadasa Rajapakshe on Saturday, May 2, 2020